• ro
  • en

Instituția de la origine

Instituția Publică Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare este creată în conformitate cu prevederile art. 79 din Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004, Hotărîrii Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Științe a Moldovei cu privire la reorganizarea unor subiecte din sfera științei și inovării din subordinea Academiei de Științe a Moldovei nr. 288 din 24.12.2015, prin fuziunea (contopirea) Instituției Publice Consiliul Consultativ de Expertiză și Instituția Publică Centrul pentru  Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative.

Instituția Publică Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare (în continuare – Instituție) în calitate de persoană juridică, este o instituție publică din sfera științei și inovării responsabilă față de Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Științe a Moldovei (în continuare — CSȘDT AȘM).

Activitatea Instituției este desfășurată în corespundere cu Constituţia Republicii Moldova, Codul cu privire la știință și inovare, Codul civil al Republicii Moldova, Acordul de parteneriat între Guvern și Academia de Științe a Moldovei, legislaţia națională și internațională în vigoare, actele fondatorului şi prevederile din Statut. 

Fondatorul Instituției este Academia de Științe a Moldovei. Instituția dispune de patrimoniu separat, autonomie financiară, balanță proprie, cont bancar, inclusiv trezorerial (în lei moldovenești), ștampilă (cu denumirea sa în limba română), siglă proprie și formulare cu antet. Instituția se constituie pe o durată de funcționare nelimitată.

Scopul Instituției constă în promovarea excelenței și performanței activităților din sfera științei și inovării prin aplicarea unui sistem competițional și monitorizarea proiectelor din sfera științei și inovării  finanțate din contul mijloacelor bugetului de stat și alte surse de finanțare, precum și desfășurarea activităților de cercetare din alte surse decît bugetul de stat.

Obiectivul Instituției este asigurarea și aplicarea acțiunilor pentru desfășurarea competițiilor și organizarea procesului de expertiză științifică a activităților din sfera științei și inovării, monitorizarea implementării proiectelor din sfera științei și inovării finanțate din bugetul de stat și alte surse de finanțare, precum și formularea de propuneri de desfășurare a activităților din sfera științei și inovării și desfășurarea acestora din alte surse decît bugetul de stat. 

Denumirea deplină a Instituției este: Instituția Publică Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare, iar denumirea prescurtată este: I.P. ACD.

Sediul Instituției este: Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 1, bir. 201, cod poștal MD-2001.

Instituția exercită următoarele atribuții:

a) Organizează competiții pentru realizarea activităților din sfera științei și inovării;

b) Recepționează propuneri de activități din sfera științei și inovării în competiție și examinează eligibilitatea acestora;

c) Organizează procesul de expertiză științifică;

d) Menține și îmbunătățește baza de date a experților independenți;

e) Sistematizează date cu privire la gradul inovațional, impactul potențial, raționalitatea și oportunitatea finanțării activităților de cercetare;

f)  Monitorizează și sistematizează rezultatele implementării proiectelor de cercetare;

g) Organizează înregistrarea de stat, ține evidența programelor și proiectelor din sfera științei și inovării, în limitele competenței;

h) Formulează concluzii și recomandări cu privire la oportunitatea și raționalitatea finanțării activităților din sfera științei și inovării;

i)  Acordă asistență în procesul de organizare a competițiilor, expertiză științifică și în procesul de implementare a proiectelor de cercetare, în limitele competenței;

j)  Menține colaborarea cu comunitatea științifică;

k) Asigură transparența activității, în limitele legii;

l)  Raportează despre desfășurarea și rezultatele competițiilor, procesul de expertiză științifică și monitorizare a proiectelor de cercetare CSȘDT AȘM;

m) Înaintează propuneri de desfășurare a activităților din sfera științei și inovării din alte surse decît bugetul de stat;

n) Desfășoară activități din sfera științei și inovării finanțate din alte surse decît bugetul de stat;

o) Elaborează propuneri de perfecționare a cadrului normativ privind sfera științei și inovării, inclusiv cu privire la activitatea Instituției;

p) Exercită orice alt gen de activitate neinterzis de lege, care ține de realizarea scopurilor prevăzute de Statulul IP ACD.